تاريخ : سی ام شهریور ۱۳۹۰
مهمترین گونه های درختی و درختچه ای جنگل های زاگرس به شرح زیر می باشد:        

         نام گونه

                          اسم علمی

 کیکم (کرکو)

 Acer monspessulanum

 راناس (برالیک)

 Cerasus microcarpa (C.A.M) Boiss

 آلبالو

 Cerasus vulgaris Mill

 ارغوان

 Cercis griffithii Boiss

 تا

 Celtis caucasica Mill

 بادام معمولی

 Amygdalus communis L

 بادام کوهی (ارژن)

 Amygdalus reuteri

 بادامک (بخورک)

 Amygdalus scoparia

 زرشک

 Berberis vulgaris

 محلب

 Cerasus mahaleb

 تایله

 Celtis tournefortii Lam

 شفت

 Cornus sanguinca L

 زالزالک

 Crataegus aronia (L.) Bosc

 ولیک

 Crataegus caucasica Pall

 خشک

 Daphne angustifolia C.Koch

 تروانه

 Daphne caucasica Pall

 موخور

 Loranthus europaeus Jacq

 توت

 Morus alba

 سنجد

 Eleagnus angustifolia

 انجیر

 Ficus carica var.johannis

 زبان گنجشک

 Fraxinus rotundifolia Mill

 گردو

 Juglans regia L

 ارس

 Juniperus polycarpos

 پلاخور (شن)

 Lonicera nummularifolia J. & sp

 مورد

 Myrtus com

کیش، زیتون،سیاه تلو، خنجوک، چاتلانقوش،چنار،پده،جغجغه، انار،خج، انچوچک، امرود،بلوط، دارمازو، یوول، بلوط ایرانی، سماق، نسترن وحشی، زرد بید، سپستان، دیو آلبالو، گزانگبین، اوجا، مو، دره، عناب، چغاله (تنگرس).    ارسال توسط الهه

اسلایدر

دانلود فیلم